TIETOPYYNTÖ: Ikäihmisten lihasvoiman ylläpitäminen omatoimisella kotiharjoittelulla sekä toteutuneiden harjoitteiden mittaaminen

24.9.2019 (Muokattu 24.9.2019)

Tämä tietopyyntö on jatkoa 14.8.2019 julkaistulle tietopyynnölle https://www.healthhub.fi/article/434 (Ikäihmisen lihasvoiman ylläpitäminen omatoimisella kotiharjoittelulla). Nyt julkaistavassa tietopyynnössä on tarkennettu ja konkretisoitu tarpeen määrittelyä.

Tämä on tietopyyntö, ei hankintailmoitus. Tampereen kaupunki kutsuu palveluntuottajia markkinavuoropuheluun, jonka aiheena on ikäihmisten lihasvoiman ylläpitäminen omatoimisella kotiharjoittelulla. Tämä kehittämisyhteistyö ei velvoita hankintayksikköä suorittamaan varsinaista hankintaa. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään hankintamenettelyyn osallistumiselle.

Valittavan ratkaisun yhteiskehittäminen tarvetta vastaavaksi ja sen myötä toteutettava ratkaisun kokeilu toteutetaan yhdessä Tampereen kaupungin ammattilaisten kanssa osana 6Aika Co-created Health and Wellbeing (CoHeWe) -hanketta. Tämän kehittämisyhteistyön perusteella vastaavan tyyppinen tai täydentävä kokeilu voidaan erillisellä sopimuksella toteuttaa myös muissa CoHeWe-hankkeessa mukana olevissa kaupungeissa. Mukana olevat kaupungit ovat Helsinki, Vantaa ja Oulu. Lisätietoja hankkeen sisällöstä: www.cohewe.eu.

Lihasvoiman ylläpitäminen on keskeinen tekijä ikääntyneen ihmisen toimintakyvyn säilyttämisessä ja kaatumisen ehkäisyssä. Kotihoidon asiakkaissa on runsaasti heitä, joiden itsenäistä selviytymistä päivittäisistä askareista ja siten omatoimisen elämän jatkumista omassa kodissa halutaan tukea. Etsimme teknologista ratkaisua, joka mahdollistaa ikäihmiselle kotona itsenäisesti toteutettavan lihasharjoittelun sekä toteutuneiden harjoitteiden mittaamisen. Toteutuneesta lihaskuntoharjoittelusta tulee kertyä ammattilaiselle tietoa kuntoutuksen ohjauksen tueksi.

Kehittämisyhteistyössä toteutettavalta ratkaisulta odotamme:

  • Soveltuu henkilölle, jonka toimintakyky (tasapaino, hienomotoriikka ja näkö) saattaa olla heikentynyt.
  • Asiakkaalla on käytössään lihaskuntoharjoitteluun käytettävä laite tai hän suorittaa harjoitteet omalla kehon painolla ja tieto tehdyistä harjoitteista siirtyy suoraan ammattilaiselle.
  • Ammattilaiselle siirtyy luotettavaa tietoa asiakkaan suorittamien harjoitteiden ajankohdasta, määrästä, toistoista sekä mahdollisesti käytetyistä vastuksen määristä
  • On helppokäyttöinen eikä se saa edellyttää asiakkaalta tietoteknisten laitteiden käyttöä ja hallitsemista
  • Jos kuntouksessa käytetään laitetta, sen tulee olla helposti siirrettävissä asiakkaalta toiselle.

Kehittämisyhteistyön kohde on kuvattu tarkemmin oheisella ’Tarpeen kuvaus’ -lomakkeella (Liite 1).

Tarpeen konkretisoimiseksi on liitteessä 2. kuvattu kotona toteutettavaa omatoimista kuntoutusta tarvitsevien asiakastyyppien esimerkinomaiset käyttäjäprofiilit.

Tavoitteena on, että ratkaisu toimii tulevaisuudessa yhteen kilpailutusprosessissa olevan koti- ja etähoidon alustaratkaisun (Kotidigi) kanssa. Lisätietoja alustaratkaisusta: https://www.healthhub.fi/article/401

Yhteiskehittämiseen pääsemistä edeltävä prosessi on monivaiheinen. Tietopyyntöön vastauksena saapuneiden alustavien ratkaisunkuvausten perusteella jatkoon etenevät palvelutuottajat (max. 10) kutsutaan pitchaustilaisuutena toteutettavaan markkinavuoropuheluun, johon osallistuneet palvelutuottajat voivat lähettää saamansa palautteen pohjalta lopullisen ratkaisunkuvauksensa arvioitavaksi. Voittaja pääsee yhteiskehittämään ja kokeilemaan ratkaisuaan Tampereen kaupungin Avo-ja asumispalveluissa ikäihmisten palvelulinjalla. Yhteiskehittämiseen valitulle palvelutuottajalle maksetaan korkeintaan 8000 EUR (ei sis. alv.). Yhteiskehittämisessä toteutettavan kokeilun sisältö ja kesto tulee alustavassa ratkaisunkuvauksessa kohdentaa ko. rahallista arvoa ajatellen.

Pyydämme yhteiskehittämisestä kiinnostuneita palveluntuottajia lähettämään esitettyyn tarpeeseen vastaavan alustavan ratkaisunkuvauksensa viimeistään 11.10.2019 osoitteeseen: tiina.t.karttunen@tampere.fi. Ratkaisunkuvaus esitetään käyttäen soveltuvin osin oheista ’Palvelun tai tuotteen kuvaus’ -lomaketta (Liite 3). Kuvauksen maksimipituus on kolme A4-kokoista sivua (maksimissaan 2 sivua tekstiä ja 1 kuvasivu). Arviointikriteereinä käytetään mm. kuvauksessa pyydettyjä tietoja.

Markkinavuoropuhelussa mukaan valituilla palvelutuottajilla on tilaisuus esitellä kuvaamansa ratkaisu (10 min) ja saada siitä palautetta (10 min) paikalla olevalta asiantuntijaraadilta. Markkinavuoropuhelu järjestetään 7.11.2019 osoitteessa HealthHUB, Biokatu 6, 33520 Tampere. Kutsuttaville palveluntuottajille lähetetään tarkemmat tiedot tilaisuuden sisällöstä ja aikataulusta sähköpostitse 22.10.2019

Markkinavuoropuhelun perusteella tarkennettu pyyntö ratkaisukuvauksesta ja tarkennetut arviointikriteerit lähetetään palvelutuottajille 13.11.2019. Palvelutuottajat jättävät markkinavuoropuhelussa saamansa palautteen perusteella lopulliset kuvaukset ratkaisusta ja kehittämisyhteistyön toteuttamisesta viimeistään 22.11.2019.

Päätös yhteiskehittämiseen valittavasta yrityksestä tehdään lopullisten, määräaikaan mennessä saapuneiden tarjousten perusteella 27.11.2019, jonka jälkeen kehittämisyhteistyö aloitetaan välittömästi.

Tampereen kaupunki
Tiina Karttunen
Projektipäällikkö

Liitteet