Kotidigi-alustan toteuttava yritysryhmittymä on valittu

12.10.2018 (Muokattu 15.10.2018)

Koti- ja etähoidon palveluita ja eri teknologiaratkaisuja yhdistävän integraatioalustan toteutus on edennyt Tampereella toimittajayritysten valintaan. Tarjouskilpailuun osallistuneista yritysryhmittymistä alustaratkaisun toimittajaksi on valittu yrityskonsortio Solita Oy, Mediconsult Oy ja Cinia Oy.

Itse integraatioalustan lisäksi kehitetään ja testataan siihen liitettäviä palveluita, kuten keskitetty seuranta, hälytykset, laiterekisterin hallinta jne. Tavoitteena on yhdistää sairaalassa ja kotona tapahtuva hoito yhdeksi palveluketjuksi.

- Integraatioalusta muodostaa hoitotahoille kokonaisnäkymän asiakkaan tilanteeseen. Esimerkiksi kotona olevista etäseurantalaitteista saadaan silloin kootusti tiedot ammattilaisten käyttöliittymälle, kertoo projektipäällikkö Tiina Karttunen.

Ensimmäiset palvelukokonaisuudet, joissa teknologista kokonaisratkaisua tullaan testaamaan, ovat kotihoidon ja sairaalan integroitu hoitoprosessi, diabetespotilaan omahoito ja etäseuranta, sekä sydänpotilaan omahoito ja etäseuranta. Tampereella hankkeessa mukana ovat Tampereen kaupunki, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Tays Sydänkeskus Oy.

Teknologista kokonaisuutta rakennetaan edellyttäen, että se voidaan integroida osaksi kansallisia palveluratkaisuja, esimerkiksi KaPa (Kansallinen palveluarkkitehtuuri) ja Kanta. Yhteisten palveluratkaisujen tarve tulee olemaan vielä nykyistäkin ajankohtaisempi sote-alueiden toiminnan käynnistyessä vuonna 2020, joten yhteistyötä tehdään myös uuden maakuntaorganisaation ja muiden maakuntien toimijoiden kanssa.

Smart Tampere ekosysteemin piirissä käynnistetty Kotidigi-hanke on saanut rahoitusta Business Finlandin kautta. Kilpailutuksen ja kehittämisvaiheen jälkeistä käytön laajentamista tukee ja koordinoi CoHeWe (Co-created Health and Wellbeing) -hanke, jonka tarkoitus on edistää yritysten ja kaupunkien yhteistyötä uusien, asiakaslähtöisten hyvinvointi- ja terveyspalveluiden kehittämisessä. CoHeWe on Tampereen, Helsingin, Oulun ja Vantaan kaupunkien yhteishanke, jonka kokonaisbudjetti on noin 1,8 miljoonaa euroa. Siitä Euroopan aluekehitysrahaston rahoitus kattaa 67 prosenttia ja kuntien omarahoitus 33 prosenttia. Taysin TKI-keskus vastaa hankkeen koordinaatiosta ja viestinnästä.

Avointen rajapintojen alustaintegraatio hyödyttää kaikkia osapuolia

Innovaatiokumppanuusmenettelyllä toteutettu hankinta on ollut vireillä maaliskuusta 2018 alkaen. Innovaatiokumppanuus tarkoittaa hankintamallia, jossa tilaaja ei hanki valmista markkinoilla olevaa ratkaisua, vaan uusi ratkaisu luodaan tilaajan ja tarjoajien yhteistyössä. Tarjouskilpailuun haettiin sellaisia yrityksiä tai yritysryhmiä, joilla on monipuolinen osaaminen, ja koska tavoitteena on terveydenhuollon toimintamallien tehostaminen, tarvittiin myös terveydenhuollon prosessien ymmärtämistä.

Kokonaisratkaisusta osallistumishakemuksen jätti 14 yritysryhmittymää (yhteensä 28 yritystä) ja laite- tai osakokonaisuudesta 14 yritystä, joista vähimmäisvaatimukset täytti 9. Yhteensä 42 yritystä osallistui tarjouskilpailuun, se kertoo hankintailmoituksen herättämän kiinnostuksen määrän. Alustava tarjouspyyntö, neuvotteluja ja vaatimusmäärittelyä valmistelevat lisäkysymykset sekä neuvottelukutsu lähetettiin kuudelle tarjoajaryhmittymälle (yhteensä 14 yritystä). Neuvottelujen jälkeen lopullinen tarjouspyyntö lähetettiin syyskuun alussa. Tarjouksen teki neljä yritysryhmittymää, joissa on mukana 20 yritystä, alihankkijat mukaan lukien.

- Tarjoajayrityksiltä edellytettiin sitoutumista siihen, että ne pyrkivät rakentamaan yritysten avointa yhteistyötä tukevan ekosysteemin ja kehittävät toimintakonseptin, jossa on mahdollisimman avoimet rajapinnat. Se varsinainen innovaatio tässä on yritysten uudenlainen tapa tehdä yhteistyötä. Yritykset eivät tässä toimintamallissa ole toistensa kilpailijoita, vaan rakentavat yhdessä kokonaisuuden, johon useampi toimittaja voi avoimien rajapintojen kautta liittää oman osaratkaisunsa, kertoo projektipäällikkö Tiina Karttunen.

Tavoiteltava, avoimiin standardeihin perustuva teknologiakokonaisuus antaa mahdollisuuden erilaisten teknisten etäseurantaratkaisujen laajempaan käyttöönottoon ja kasvattaa siten alan kansallista markkinaa. Integroidusti toimivalla kokonaisuudella on kysyntää myös kansainvälisillä markkinoilla.

Integroitu alustaratkaisu mahdollistaa parhaimmillaan työprosessien muuttamisen siten, että sekä asiakaspalvelu että kustannustehokkuus paranevat. Kotona käytössä olevaa etäseuranta- ja hyvinvointiteknologiaa voidaan hyödyntää nykyistä tehokkaammin, ja alustan kokoamaa tietoa voidaan käyttää keskitetysti avoterveydenhuollon asiakkaiden 24/7 päivystyksessä. Tietyt potilasryhmät voidaan kotiuttaa erikoissairaanhoidosta nykyistä nopeammin, jos jatkoseuranta voidaan toteuttaa etäseurantana kotona. Kotihoidon asiakkaiden sairaalapäivien ja päivystyskäyntien määrä vähenee, kun hyvinvointi- ja aktiivisuusseurannan antaman tiedon avulla ongelmiin osataan puuttua ennaltaehkäisevästi.

Lue myös:

https://www.healthhub.fi/article/306

https://www.healthhub.fi/article/319

https://www.tampere.fi/6aika/co-created-health-and-wellbeing-cohewe.html