TIETOPYYNTÖ: Sydämen vajaatoimintapotilaan etäseurantateknologia

1.2.2019 (Muokattu 1.2.2019)

Tampereen kaupunki kutsuu palveluntuottajia markkinavuoropuheluun, jonka aiheena on sydämen vajaatoimintapotilaiden etäseurannan kehittämisyhteistyö. Palveluntuottajia pyydetään lähettämään em. tarpeeseen vastaavia ratkaisuehdotuksia 15.2.2019 mennessä. Ehdotusten perusteella markkinavuoropuheluun kaupungin kanssa valitaan enintään 10 yritystä. Markkinvuoropuhelutilaisuus järjestetään HealthHUBissa 25.2.2019.

Tämä on tietopyyntö, ei hankintailmoitus. Tämä kehittämisyhteistyö ei velvoita hankintayksikköä suorittamaan varsinaista hankintaa. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle.

Tampereen kaupunki kutsuu palveluntuottajia markkinavuoropuheluun, jonka aiheena on sydämen vajaatoimintapotilaiden etäseurannan kehittämisyhteistyö. Sydämen vajaatoimintapotilaan omahoitoon kuuluvan painon seurannan merkitystä voi lukea lisää Käypä hoito -suosituksesta: http://www.kaypahoito.fi/KH2017-suositukset-portle...

Kehittämisyhteistyö toteutetaan yhdessä Tampereen kaupungin kanssa osana 6Aika Co-created Helath and Wellbeing (CoHeWe) -hanketta. Tämän kehittämisyhteistyön perusteella vastaavan tyyppinen tai täydentävä kokeilu voidaan erillisellä sopimuksella toteuttaa myös muissa CoHeWe-hankkeessa mukana olevissa kaupungeissa. Mukana olevat kaupungit ovat Helsinki, Vantaa ja Oulu. Lisätietoja hankkeen sisällöstä: www.cohewe.eu.

Tampereen kaupunki ja TAYS Sydänsairaala kehittävät yhdessä sydämen vajaatoimintapotilaan avohoitopainotteista, potilaslähtöistä hoitopolkua, jossa hyödynnetään mm. teknologiaa omahoidon tukena. Tämän tietopyynnön tarkoitus on selvittää tarjolla olevia etäpainonseurannan vaihtoehtoja. Painon vaihtelut kertovat potilaan nesteen kertymisen muutoksista. Etsittävän teknologian tulee mahdollistaa ainakin seuraavat toiminnallisuudet: painon (mitatun suureen) automaattinen tallennus ja tiedon automaattinen siirtyminen ammattilaisen käyttöliittymään, yksilöllisten raja-arvojen asetta-minen, poikkeamista syntyvät hälytykset sekä painon kehityksen esittäminen graafisessa muo-dossa.

Kehittämisyhteistyöhön sisältyvän kokeilujakson kesto on ainakin 6 kuukautta. Kaupungin kanssa toteutettavan kehittämisyhteistyön enimmäishinta on 10 000 euroa. Tavoitteena on, että etäseurantaratkaisu toimii tulevaisuudessa yhteen kilpailutusprosessissa olevan koti- ja etähoidon alusta-ratkaisun (Kotidigi) kanssa. Lisätietoja alustaratkaisusta: https://www.healthhub.fi/article/401

Pyydämme yhteiskehittämisestä kiinnostuneita lähettämään kuvauksensa em. tarpeeseen vastaavasta ratkaisustaan. Kuvauksen tulee sisältää tarjottavan teknologian toimintaa kuvaavien tietojen lisäksi seuraavat, tiedot: Palvelun tai tuotteen kypsyysaste (Idea, prototyyppi, valmis tuote vai pal-velu), uutuusarvo, skaalautuvuus (liiketoimintamallin toimivuus ja mahdollisuus pysyväksi ratkai-suksi), käytettävyys, kustannusvaikutus, tietoturva ja saavutettavuus. Kuvauksen maksimipituus on kaksi A4-kokoista sivua.

Kuvaukset arvioidaan käyttäen arviointikriteereinä mm. kuvaukseen edellä pyydettyjä tietoja ja markkinavuoropuheluun kutsutaan enintään 10 palveluntuottajaa.

Kuvaus on toimitettava sähköpostilla viimeistään 15.2.2019 osoitteeseen:
tiina.t.karttu-nen@tampere.fi

Markkinavuoropuhelu toteutetaan antamalla mukaan valittaville palvelutuottajalle tilaisuus esitellä kuvaamansa ratkaisu (5min) ja saada siitä palautetta (10 min) paikalla olevalta asiantuntijaraadilta. Saadun palautteen perusteella pyydetään ratkaisusta ja kehittämisyhteistyöstä lopulliset kuvaukset, joiden perusteella valitaan kehittämiseen yhteistyökumppani. Markkinavuoropuhelu järjestetään 25.2.2019 klo.12.00 - 15.00 osoitteessa HealthHUB, Biokatu 6, 33520 Tampere. Kutsuttaville yri-tyksille lähetetään tarkemmat tiedot tilaisuuden sisällöstä ja aikataulusta sähköpostitse 21.2.2019.

Tampereen kaupunki
Tiina Karttunen
Projektipäällikkö