Tietosuojaseloste

18.6.2018 10:58

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisteröidyn informointi henkilötietojen käsittelystä

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), art. 12, 13 ja 14

Rekisterin nimi

HealthHUB jäsenrekisteri

Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, PL 2000, 33521 Tampere

Rekisterin vastuuhenkilö

HUB-manager

Rekisterin yhteyshenkilö

Reijo Itkonen

Tampereen yliopistollinen sairaala

TKI-keskus

puhelin 040-5035252

reijo.itkonen@pshp.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sidosryhmärekisterin tietoja käytetään ajankohtaisviestintään

  • HealthHUB-toimintaan osallistuminen (työpajat, tapahtumat, jne.)
  • Rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelu
  • Mediatiedotteet, sidosryhmälehti, asiakas- ja ammattilaistiedotteet ja uutiskirjeet

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Lakisääteinen

· EU tietosuoja-asetus 2016/679, 6 artiklan 1 c) ja e) kohdat

· Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621

· Kuntalaki 10.4.2015/410

· Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta 12.11.1999/1030

Markkinointiin liittyvä viestintä perustuu suostumukseen.

Henkilötietoryhmät

Nimi, ammattinimike, työnantaja, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteritiedot saadaan

  • HealthHUBin jäsenten itse ilmoittamat tiedot
  • Muut julkisista tietolähteistä saatavat perustiedot (esim. jäsenen edustaman organisaation omat nettisivut)

Profilointi tai automaattinen äätöksenteko

Henkilörekisterin tietojen perusteella ei suoriteta automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Jäsentiedot ovat salassapidettäviä, ja rekisterinpitäjän henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. Jäsenen oikeudesta tarkastaa itseään koskevat rekisterissä olevat tiedot on voimassa mitä henkilötietolaissa säädetään (523/1999 26-28§).

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä

Henkilötietojen säilytysajan määrittäminen

Tietoja säilytetään toistaiseksi

Käyttöehdot

25.6.2018 15:22

Käyttöehdot

1. Soveltamisala

1.1. Tays TKI-keskuksen (Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokeskus), (jäljempänä "Toimittaja"), maksuttomaan HealthHub-verkkopalveluun (jäljempänä "Palvelu") sovelletaan näitä käyttöehtoja.
1.2. Palvelun Käyttäjä saa Käyttäjätasonsa mukaiset Palvelun osat ja ominaisuudet, sekä erikseen sovittavasti Palveluun liitännäisiä osia, käyttöönsä siinä laajuudessa kuin Toimittaja niitä kulloinkin tarjoaa.
1.3. Termi "Käyttäjä" viittaa jokaiseen Palvelun käyttäjään riippumatta Käyttäjätasosta.

1.4. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Palvelun käytöstä annettuja ohjeita ja Toimittajan määräyksiä. Palveluun liitännäisistä palveluista, kuten ryhmätyötilojen tai työpisteiden käyttämisestä, sovitaan Toimittajan kanssa erikseen.
1.5. Toimittajalla on oikeus muuttaa Palvelun käyttöehtoja sekä käytöstä annettuja ohjeita ja määräyksiä. Jatkamalla Palvelun käyttöä muutoksen jälkeen Käyttäjä hyväksyy muutokset.

2. Käyttäjätasot

2.1. Palvelun Käyttäjätasoja ovat "Hubilainen" ja "Seuraaja".

2.2. Seuraaja saa Palvelusta käyttöönsä Toimittajan Seuraajan käytettäväksi kulloinkin määrittelemät rajoitetut osuudet, kuten pääsyn näkemään Palvelussa olevat keskustelut sekä mahdollisuuden Palvelua koskevien tiedotteiden vastaanottoon sähköpostitse, siinä laajuudessa kuin Toimittaja näitä kulloinkin tarjoaa.

2.3. Hubilainen saa Palvelusta käyttöönsä Toimittajan Hubilaisen käytettäväksi kulloinkin määrittelemät osuudet, Seuraajaa koskevien Palvelun osien lisäksi, kuten keskusteluoikeuden, ryhmätyöohjelmiston sekä oikeuden varata erikseen sovitusti käyttöönsä työpisteitä ja ryhmätyötiloja, siinä laajuudessa kuin Toimittaja näitä kulloinkin tarjoaa.

2.4. Hubilaiseksi pääsee ainoastaan erillisen hakuprosessin kautta ja Toimittajalla on vapaa oikeus hyväksyä tai hylätä yksittäinen hakemus Hubilaiseksi. Hubilainen sitoutuu toimimaan aktiivisesti Palvelussa hakuprosessissa antamiensa tietojen mukaisesti.

3. Palvelu ja sen käyttäminen

3.1. Kaikki Palvelussa oleva tieto on ainoastaan tiedonanto-, ryhmätyö-, projekti- ja verkostoitumistarkoituksiin. Palvelun sisältämät tiedot on kerätty eri lähteistä ja Käyttäjät lisäävät tietoja Palveluun Toimittajan lisäksi. Toimittaja ei takaa tietojen olevan ajantasaisia, oikeita tai tarkkoja.

3.2. Palvelua on tarkoitus kehittää edelleen, eikä Toimittaja sitoudu mihinkään yksityiskohtaiseen Palvelun tasoon, toiminnallisuuteen tai toimivuuteen. Toimittajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, päivittää ja muuttaa Palvelua sekä sen osia.

3.3. Palvelu, ohjelmistot ja käyttöoikeus Palveluun toimitetaan "sellaisinaan" ja "sellaisina kuin ne ovat saatavilla". Palvelu perustuu useissa tapauksissa tietojärjestelmien ohjelmistokoodiin. Ohjelmistokoodeille on yleisesti luonteenomaista se, etteivät ne ole virheettömiä, mikä voi aiheuttaa esimerkiksi ajoittaisia katkoksia tai muita ongelmia, virheitä, väärinkäytöksiä tai puutteita Palvelussa.

3.4. Toimittaja ei takaa, että:

a) Palvelu soveltuu tiettyyn tarkoitukseen;

b) Palvelu on keskeytyksetön, virheetön, oikea-aikainen tai haittaohjelmista vapaa;

c) Palvelussa olevat tiedot olisivat täydellisiä, ajantasaisia, virheettömiä ja oikeita; ja

d) Palvelu ei loukkaa kenenkään toisen oikeuksia.

3.5. Palvelun käyttö on Käyttäjän vastuulla. Palvelua käyttäessään Käyttäjän on noudatettava soveltuvia lakeja ja säädöksiä, näitä käyttöehtoja sekä Palvelun käyttöä koskevia ohjeita.

3.6. Palvelun väärinkäyttäminen on ehdottomasti kielletty. Väärinkäytöstilanteessa Toimittaja voi päättää Käyttäjän käyttöoikeuden Palveluun välittömästi.

3.7. Käyttäjän käyttäjätunnukset, salasanat ja mahdolliset muut tekniset osoitteet ja tunnukset ovat henkilökohtaisia. Käyttäjä on vastuussa kaikesta käyttäjätilillään tapahtuvasta Palvelun käytöstä.

3.8. Käyttäjä vastaa Palveluun antamistaan ja siirtämistään tiedoista, aineistosta, sisällöstä, niiden oikeellisuudesta ja julkaisusta sekä Palvelussa valitsemistaan julkisuusasetuksista. Käyttäjä vastaa siitä, että tällä on oikeus tietojen ja aineiston siirtämiseen sekä niiden julkaisemiseen Palvelussa. Käyttäjä vastaa tarvittavista tietoliikenteen datayhteyksistä ja liittymistä sekä niihin liittyvistä maksuista. Toimittajalla on oikeus tarkistaa Käyttäjän Palveluun lisäämät tiedot ja aineistot sekä tarvittaessa poistaa käyttöehtojen vastaisen sisällön Palvelusta.

3.9. Toimittaja voi päättää Palvelun tarjoamisen koska tahansa.

3.10. Käyttäjän käyttöoikeuden päättyessä mistä tahansa syystä käyttäjän Palveluun lisäämiä tietoja ja tiedostoja ei poisteta Palvelusta.

4. Luottamuksellisuus

4.1. Käyttäjä ymmärtää, että Palvelun tarkoituksena on edesauttaa Käyttäjien projektien ja ideoiden kehittämistä. Tämän vuoksi käyttäjä sitoutuu olemaan jakamatta eteenpäin Palvelun käytön yhteydessä saamiaan tietoja oikeudettomasti.

5. Käyttöoikeus ja immateriaalioikeudet

5.1. Palvelun omistusoikeus sekä kaikki siihen liittyvät tekijänoikeudet, tavaramerkkioikeudet ja mahdolliset muut immateriaalioikeudet kuuluvat yksinomaan Toimittajalle ja/tai sen sopimuskumppaneille. Käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida Palvelua, selvittää Palvelun lähdekoodia, ohittaa sen suojauksia, tehdä muutoksia Palveluun, levittää tai kopioida Palvelun sisältämää materiaalia eikä millään muullakaan tavalla käyttää Palvelua luvattomasti.

5.2. Käyttöoikeus on ajallisesti rajoitettu, ei-yksinomainen ja ei-siirrettävissä.

5.3. Jos Palvelu tai ohjelmisto sisältää kolmannen osapuolen valmistamia tai tuottamia palveluja, ohjelmistoja tai ohjelmistokomponentteja, Käyttäjä sitoutuu hyväksymään ja noudattamaan näiden käyttöehtojen lisäksi kyseisen toimittajan tai valmistajan käyttöoikeus-, lisenssi- ja palveluehtoja. Avoimeen lähdekoodiin (open source) sovelletaan ensisijaisesti kyseisen avoimen lähdekoodin ehtoja, ja valmisohjelmistoihin sovelletaan ensisijaisesti kyseisen valmisohjelmiston ehtoja, ellei kirjallisesti toisin sovita. Tällaisten lisenssien ehdot toimitetaan kyseisten komponenttien mukana, ne ovat saatavilla Toimittajalta tai osoitteen www.opensource.org kautta.

5.4. Käyttäjä suojaa itse mahdolliset omat immateriaalioikeutensa suhteessa Palveluun siirtämäänsä tai sinne lisäämäänsä aineistoon.

6. Vastuunrajoitukset

6.1. Käyttäjälle kuuluvat aina Suomen pakottavan lainsäädännön mukaiset oikeudet. Lainsäädännön sallimissa puitteissa Palvelu ja sen sisältämät tiedot toimitetaan Käyttäjälle sellaisena kuin ne kulloinkin ovat, ilman Toimittajan antamaa takuuta tietystä toimivuudesta, luotettavuudesta, muustakaan Palvelun tasosta, kolmansien osapuolien Palveluun toimittamista tiedoista tai muuten Palvelun sisältämien tietojen virheettömyydestä. MISSÄÄN OLOSUHTEISSA TOIMITTAJA TAI SEN SOPIMUSKUMPPANIT EIVÄT VASTAA MISTÄÄN PALVELUN KÄYTTÄMISESTÄ KÄYTTÄJÄLLE AIHEUTUVISTA VÄLITTÖMISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA TAIKKA MENETETYISTÄ TIEDOISTA, ELLEI TOIMITTAJA OLE TOIMINUT TAHALLISESTI TAI TÖRKEÄN HUOLIMATTOMASTI.

7. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

7.1. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä.
7.2. Osapuolten väliset erimielisyydet, joita ei saada osapuolten kesken sovituiksi, jätetään Pirkanmaan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

8. Tietosuoja ja henkilötiedot

8.1. EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) astui voimaan 25.5.2018, ja se koskee myös HealthHUBin tarjoamia palveluita. Asetuksen tarkoituksena on parantaa tietosuojaasi ja laajentaa oikeuksiasi koskien henkilötietojesi käsittelyä.
8.2 Palvelu toteutetaan EU tietosuoja-asetuksen mukaisesti käyttäen tietoturvallisiksi tunnettuja teknisiä ratkaisuja.
8.3. Käyttäjä on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuuteen liittyviä riskejä. Käyttäjä vastaa Palvelun käytössä tarvitsemiensa päätelaitteiden tietoturvasta ja suojauksesta.
8.4. Käyttäjä hyväksyy ja antaa suostumuksensa siihen, että hänen Palveluun antamansa tiedot siirtyvät Toimittajan palvelimelle ja talletetaan sinne Toimittajan käytettäväksi. Palveluun tallentuvat vain ne henkilö- ja yhteystiedot mitä Käyttäjä itse antaa. Samoin mikäli Palvelu sitä edellyttää, Käyttäjä hyväksyy ja antaa suostumuksensa sijaintitietojen tai muiden vastaavien Käyttäjää koskevien tietojen hyödyntämisen Palvelussa. Kaikki edellä mainitut tiedot voidaan Toimittajan niin valitessa kerätä, säilyttää ja muutenkin hallinnoida ulkomailla sijaitsevassa palvelimessa. Käyttäjä yksiselitteisesti hyväksyy henkilötietojen ja muiden tietojen siirtämisen ulkomaille. Siirrossa ja säilyttämisessä noudatetaan henkilötietolakia (523/1999). Henkilötietojen suojaamisessa noudatetaan Toimittajan henkilötietosuojakäytäntöä.
8.5. Käyttäjä on tietoinen siitä, että tietojen antamista Palveluun, niiden säilyttämistä, käyttöä ja siirtoa sinne ei mahdollisesti ole suojattu kolmannen osapuolen väärinkäytösyrityksiltä.