Smart Health yhteystiedot

Smart Health -teeman suunnitelmasta ja määrittelystä vastaa teeman vastuukoordinaattorina toimiva FinnMedi Oy. Tampereen kaupungin vision mukaisesti Smart Health keskittyy erityisesti uusien digitaalisuutta hyödyntävien palveluiden kehittämiseen. Smart Healthin sisältö koostuu puolestaan kolmesta teemaosiosta, joiden edistämiseen rakennetaan hankkeita, pilotteja ja kokeiluja. HealthHUB toimii Smart Health -hankkeiden suunnitteluympäristönä. Jos haluat mukaan Smart Health -teeman aktiviteetteihin ja hankkeiden yhteisölliseen kehittämiseen, lisätietoja antavat:

Teemapäällikkö
Matti Eskola, matti.eskola@finnmedi.com, +358 40 5575355

Terveysliikunta ja ennaltaehkäisevät palvelut
Kari Salomaa, kari.salomaa@finnmedi.com, +358 50 4912483

Omatoimiset ja kotiinviedyt palvelut
Niko Lönn, niko.lonn@finnmedi.com, +358 40 5159019

Tulevaisuuden sairaalat ja hyvinvointikeskukset
Reijo Itkonen, reijo.itkonen@finnmedi.com, +358 40 5035252.

Kaupungin rooli

Smart Tampere -ohjelman yhteisöllisen toimintamallin tavoitteena on luoda matalan kynnyksen väylä yhteistyölle. Toimintamallissa pyritään yritysten, tutkimusorganisaatioiden, asukkaiden ja kaupungin yhteistyöllä varmistamaan, että tarve, jota lähdetään ratkaisemaan, on määritelty mahdollisimman hyvin ja eri osapuolten tietotaitoa hyödyntäen. Tarve ja projektiaihio voi olla peräisin yritykseltä tai Tampereen kaupungilta. Smart Tampere ohjelmaan haetaan ensisijaisesti hankkeita, joille tehdään yhteisöllisen toimintamallin mukainen määrittely yhdessä kaupungin kanssa. Smart Tampere -ohjelmassa ja hankkeissa Tampereen kaupungilla on käytettävissään erilaisia rooleja mahdollistajasta asiakkaaseen. Kaupungin ollessa asiakas tulee huomioida hankintalain edellyttämät periaatteet avoimuudesta ja syrjimättömyydestä.

Smart Tampere -ohjelmassa:

Kaupunki on alusta/mahdollistaja ja sillä ei ole roolia toteutuksessa.
Kaupunki on alusta/mahdollistaja ja mukana määrittelytyössä, mutta se ei ole päätoteuttaja. Mukana olevat toimijat (erityisesti yritykset) haluavat toteuttaa avoimen yhteisöllisen määrittelyn yhdessä kaupungin kanssa. Tällöin hankkeen omistaja ja projektipäällikkö tulevat yrityksistä.
Kaupunki on ostavana asiakkaana ja/tai yhteisöllisen määrittelyn kehittämistarve tulee kaupungilta, jolloin kaupunki toimii hankkeen omistajana.

Yhteisöllisen määrittelyn lopputuloksena on dokumentaatio, jota kaikki voivat hyödyntää omissa toimissaan. Tampereen kaupunki hyödyntää materiaalia kehitystyössään, hankintojen kilpailutuksessa jne. Toimintamallin avulla yritykset saavat uutta tietoa asiakkaiden tarpeista ja käyttäjäpalautetta. Yritykset voivat hyödyntää materiaalia myös suunnitellessaan tuotteita kansainvälisille markkinoille sekä muille älykaupungeille. Kaupungin kehittämistarpeiden kautta luodaan myös uusia innovatiivisia palveluita, mikä johtaa parempiin palveluihin ja uusiin ratkaisuihin kaupunkilaisille.

Smart Health yhteisöllinen toimintamalli

Yhteistyön perusperiaate on tiedon, osaamisen ja parhaiden oppien jakaminen. Uskotaan, että yhteisesti määritelty vaatimusmäärittely on vahvempi kuin minkään osapuolen yksin määrittelemänä. Avointa tiedonvaihtoa edistetään mahdollisimman laajasti, kuitenkin huomioiden asiakkaiden yksityisyys ja yritystietojen tuottamuksellisuus.

Osallistujat voivat vapaasti osallistua yhteiseen määrittelytyöhön ja käyttää tämän työn tuloksia omassa (liike)toiminnassaan. Osallistujat tuovat yhteistyöhön oman osaamisensa ja yhteistyön tuloksena syntyy arvoa kaikille osallistujille. Smart Tampere -hankkeissa kaupungilla on erilaisia rooleja mahdollistajasta asiakkaaseen. Prosessin kokonaisuuden hallinta eli prosessin läpivienti, aikataulutus, toimijoiden kokoaminen eri vaiheisiin, jne. ovat hankkeelle nimetyn teema- tai projektipäällikön tehtävänä.

Yhteisöllisen toimintamallin mukaisesti hankkeisiin osallistuu useita eri toimijoita, joilla on erilaisia rooleja. Smart Tampere -ohjelmassa hankkeille nimetään omistaja, teemapäällikkö tai projektipäällikkö ja tiimi. Teemapäällikkö sopii yhdessä hankkeen omistajan ja Smart Tampere -ohjelmajohtajan kanssa, miten ja missä laajuudessa kutsu määrittelytyöhön levitetään.

Hankkeella on nimetty omistaja jolla on mandaatti tehdä päätöksiä pilotoinnista ja/tai palvelun toteuttamisesta, ja joka voi hyväksyä yhteisöllisen määrittelyn tulokset.
Hankkeella on nimetty teemapäällikkö tai projektipäällikkö, jolla on aikaa ja mahdollisuudet koota tiimi ja hankkia muut tarvittavat resurssit hankkeen yhteisöllisen määrittelyvaiheen toteuttamiseksi.
Hankkeella on tiimi, jonka ajankäytöstä yhteisölliseen määrittelyvaiheeseen on sovittu. Nämä henkilöt auttavat projekti/teemapäällikköä ja vaatimusmäärittelijöitä dokumentoimaan haasteet, muutostarpeet, tavoitteet, rajaehdot ja vaatimukset.

Smart Health - kehitysprosessi

Määrittelytyöhön pyritään saamaan mukaan laajasti erilaisia toimijoita, joiden asiantuntemus luo puitteet laadukkaille tuloksille. Tampereen kaupungin ollessa mukana määrittelytyössä se tuo mukaan ne kaupungin asiantuntijat, jotka tuntevat nykytilan haasteet ja tavoitetilan vaatimukset.

Yhteisöllisen toimintamallin prosessissa on neljä vaihetta:

 1. Hankkeen kuvaus
  - Lyhyt kuvaus hankkeen/projektin sisällöstä. Kuvauksen tekee hankkeen omistaja ja/tai projektipäällikkö
  - Tärkeää kuvata muutostarpeet, haasteet tai ongelmat, joita yhdessä kehitetään (ei valmiita ratkaisuja)
  - Odotukset ja tavoitteet
 2. Lähtötiedot ja osallistujat
  - Roolit. Tunnistetaan hankkeeseen osallistuvat toimijat ja ne tahot jotka ovat valmiita osallistumaan konkreettisesti määrittelytyöhön. Sovitaan osallistujien roolit, erityisesti Tampereen kaupungin rooli
  - Tehdyt selvitykset. Kootaan mahdolliset aiheeseen liittyvät jo tehdyt/teetetyt selvitykset, kuten käyttäjätutkimukset, markkinakartoitukset, kansalliset/kansainväliset hankkeet, jotka voivat sisältöön vaikuttaa.
  - Resurssit. Mitä rajaehtoja on olemassa toteutukselle? Mahdolliset kokeilut, pilottiasiakkaat? Vaativatko uudet (digitaaliset) ratkaisut järjestelmämuutoksia tai muita hankintoja?
 3. Yhteisöllinen määrittely
  - Kun hankkeen kuvaus, lähtötiedot ja osallistujat on määritelty, järjestetään kehitystyöpaja osallistujien kesken
  - Työpajaan tai sarjaan työpajoja kutsutaan avoimesti alan toimijoita ja pk-yrityksiä ideoimaan ja kehittämään
  - HealthHUB-kehitysympäristö ja -verkosto on Smart Health hankkeiden käytettävissä.
 4. Tavoitetason määrittelydokumentti
  - Alustava hanke/projektisuunnitelma
  - Alustava suunnitelma pilotoitavista ratkaisuista ja osallistuvista yrityksistä / muista toimijoista
  - Vaadittavat resurssit ja rajaehdot pilotille/toteutukselle

Määrittelyvaiheen dokumentaatio ei sido määrittelyyn osallistuneita osapuolia. Määrittelyvaiheen dokumentaatiota kukin osapuoli voi hyödyntää parhaaksi katsomallaan tavalla. Julkisten hankintojen liittyessä hankkeeseen, määrittelyvaihe toteutetaan niin, että valittu toteutustapa ei saa johtaa kilpailun vääristymiseen eikä hankintalaissa kirjattujen syrjimättömyyden ja avoimuuden periaatteiden vastaiseen menettelyyn. Määrittelyvaiheen dokumentaatio tulee julkiseksi ja eri osapuolet ml. Tampereen kaupunki voivat sitä hyödyntää sen valmistuttua.

Yritykset voivat käyttää sitä suunnitellessaan tuotteita muille vastaaville älykaupungeille tai vientimarkkinoille.
Tampereen kaupunki voi käyttää sitä lähdemateriaalina hankintojen kilpailutuksessa.