Roche Innovation Award

11.5.2022 (Muokattu 11.5.2022)

Miten hoitopolkujen kipupisteitä voitaisiin ratkoa asiakaslähtöisesti? Kerro ratkaisuehdotuksesi innovaatiokilpailussa, jossa etsitään kehittämisideoita rintasyövän ja patologian diagnostiikan hoitopolkuihin.

How could the pain points of treatment pathways be solved in a customer-oriented manner? Tell your solution proposal in the innovation competition looking for ideas to improve treatment pathways for breast cancer and pathology diagnostics.

Kilpailun kautta innovatiivisia ratkaisuja hoitopolkujen kipupisteisiin

TAYS, Tampereen yliopisto sekä lääke- ja diagnostiikkayritys Roche järjestävät kolmannen kerran Innovation Award -kilpailun Tampereella. Innovaatiokilpailun tarkoituksena on löytää kehittämisideoita kahden terapia-alueen (rintasyöpä ja patologian diagnostiikka) hoitopolkujen ennalta tunnistettuihin kipupisteisiin. Innovatiivisten ratkaisujen avulla haluamme kehittää asiakkaiden palvelua ja potilaan kokonaisvaltaista hoitoa.

Kilpailu järjestetään osana TAYS:in, Tampereen yliopiston ja Rochen puitesopimusyhteistyötä. Kannustimena kilpailun järjestämiselle toimii viime vuosien tapaan pyrkimys ketterään ongelmanratkaisuun potilaan hoitopolun varrelta. Paras tieto kipupisteistä ja niiden ratkaisemisesta löytyy läheltä potilasta. Näin ollen kannustamme niin terveydenhuollon ammattilaisia, start-up yrityksiä, opiskelijoita kuin muuta henkilökuntaa innovoimaan rohkeasti asiakaslähtöisiä ratkaisuja hoitotyön tueksi.

Ohjeet osallistumiseen

Jos sinä tai tiimisi osaatte ratkaista oheisten hoitopolkujen kipupisteet niin laatikaa niistä vapaamuotoinen tiivistelmä (pituus max. 2 A4). Ehdotukset tulee toimittaa 30.9.2022 mennessä TKI Pirjo Pääkköselle (pirjo.paakkonen@pshp.fi). Kilpailussa valitaan voittaja kumpaankin kipupisteeseen. Molemmat valitut ratkaisut saavat 5000€. Voittajat julkistetaan marraskuussa 2022.

Lisätietoja

Lisätietoa kilpailusta ja osallistumisesta löytyy oheisesta liitteestä.

_______________________________________________________________________________

Innovative solutions through competition to treatment pathways’ pain points

TAYS, the University of Tampere, Fimlab and the pharmaceutical and diagnostic company Roche are organizing the Innovation Award competition in Tampere. The purpose of the innovation competition is to find development ideas for two therapeutic areas (breast cancer and pathology diagnostics) pre-identified pain points in the treatment pathways. With innovative solutions we want to develop customer service and holistic patient care.

The competition is organized as part of TAYS, the University of Tampere, Fimlab and Roche framework cooperation. The incentive for organizing the competition in recent years similarly, the pursuit of agile problem-solving along the patient’s care path. The best information about pain points and their resolution can be found close to the patient. Therefore, we encourage health professionals, start-ups, students and other staff to boldly innovate customer-centric solutions to support patient care.

Instructions for participation

If you or your team know how to solve the pain points of the following treatment paths, then write them down free-form summary (length max. 2 A4). Proposals must be submitted by September 30, 2022 to TKI Pirjo Pääkkönen (pirjo.paakkonen@pshp.fi). The steering committee will select winning solutions for both treatment pain points. Both selected solutions will receive € 5,000. The winners will be announced in November 2022.

Learn more

More information about the competition and participation can be found in the attachment below.

Kirjoittajat
Niko Lönn

Liitteet