Tietopyynnöillä haetaan ratkaisuita päihteettömyyden tukemiseen

6.2.2020

​Kehys-hanke ja CoHeWe-hanke hakevat ratkaisuita päihteettömyyden etäseurantaan ja etätukeen sekä päihteiden käyttäjille tarkoitettuun ryhmächat-palveluun. Hilmassa julkaistuihin tietopyyntöihin pitää vastata 21.2.2020 mennessä.

Tukea ja päihteettömyyden etäseurantaa

Tällä hetkellä alkoholista irti pyrkivän asiakkaan alkoholinkäyttöä on vaikeaa seurata luotettavasti. Mittauksia voidaan tehdä vain tiettyyn aikaan tietyssä paikassa, yleensä silloin, kun kohdataan asiakas. Jos päihteettömyyttä voitaisiin seurata reaaliaikaisesti ja kokonaisvaltaisesti, se hyödyttäisi päihdeasiakasta sekä suoraan että välillisesti.Asiakkaalle itselleen todellinen tieto omasta alkoholinkäytöstä on tärkeää omahoidon ja oman tietoisuuden tukemiseksi, ammattilainen puolestaan voisi tietojen avulla tukea asiakasta ja puuttua heti asiaan, jos alkoholin käyttöä ilmenee.

Nyt etsitään pienimuotoiseen kehittämiskokeiluun ratkaisua tai palvelua, joka vastaisi päihteettömyyden seurannan tämänhetkisiin haasteisiin ja olisi pohjana uusien toimintatapojen kehittämiselle.

Mukaan valitulle palvelutuottajalle tai palvelutuottajille, jos mukaan otetaan useampia, maksetaanyhteensä korkeintaan 6 000 euroa. Ratkaisulta toivotaan (vai edellytetään?) esimerkiksi, että se mahdollistaa puhallustestit alkometriin siten, että ammattilaisen ei tarvitse olla paikalla, mutta puhaltajan henkilöllisyys on todennettavissa, ja että tiedot siirtyvät.

Tarkemmat vaatimukset: tietopyyntö Hilmassa


Anonyymi keskustelumahdollisuus päihteistä eroon pyrkiville

Moni päihteiden käyttönsä ongelmaksi kokeva tai päihteettömyyteen pyrkivä kaipaa mahdollisuutta keskustella tilanteestaan anonyymisti. Aikuisten alkoholin ja huumeiden käyttö on iso riskitekijä perheiden ja lasten hyvinvoinnille, mutta vanhemman on vaikea neuvolassa tunnustaa tilannettaan ammattilaiselle ja päihteidenkäyttö jää piiloon. Erityisesti hyvin toimeentulevilla voi olla korkea kynnys hakea apua, vaikka päihteidenkäytön riskit ovat tiedossa.

Anonyymi chat-palvelu voisi tarjota päihteidenkäyttöään pohtiville mahdollisuuden arvioida omaa tilannettaan ja saada sekä vertaistukea muilta keskustelijoilta että neuvoja ja ohjausta keskustelussa mukana olevalta ammattilaiselta. Nyt etsittävässä ratkaisussa moderaattoreina toimisivat Tampereen kaupungin perhetukikeskus Päiväperhon työntekijät. Palvelulta odotetaan muun muassa, että palveluun voi rekisteröityä omalla nimimerkillä ja palvelussa pitää olla mahdollisuus yksityis- tai teemakeskusteluhin.Yhteiskehittämiseen valitulle palvelutuottajalle maksetaan korkeintaan 4000 euroa.

Tarkemmat vaatimukset: tietopyyntö Hilmassa

Päihdeasiakkaan hoito edellyttää yhteistyötä

Kehys-hankkeessa pureudutaan sosiaali- ja terveysalan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan kahden konkreettisen kehittämiskohteen kautta. Toiseksi kohteeksi valikoitui päihdepalvelujen kehittäminen, koska erityisesti päihdeasiakkaan auttaminen vaatii tiivistä yhteistyötä sosiaalipalveluiden ja terveyspalveluiden kesken. Yhteistyötä vaativissa prosessissa piilee usein paljon kehittämismahdollisuuksia.Kehys-hankkeessa uusia innovaatioita on etsitty asiakaslähtöisellä yhteiskehittämisellä, erityisesti työpajoja pitämällä.

- Päihdeasiakkaille tarkoitetut palvelut onnistuvat vain, jos sosiaali- ja terveyspalveluiden eri toimijat tekevät yhteistyötä, painottaa Sari Mäkinen, Kehys-hankkeen projektijohtaja ja Taysin perusterveydenhuollon yksikön johtaja.
- Päihteidenkäyttö on edelleen lisääntyvä ongelma yhteiskunnassamme, ja päihdeasiakkaille suunnattuja palveluita täytyy kehittää yhä kattavammiksi ja toisaalta yksilöllisemmiksi.

Molemmat nyt etsittävät ratkaisut on digitaalisia. Kehyksen järjestämissä kuntakohtaisissa työpajoissa nousi selvästi esille digipalveluiden tarve ja myös tietopyyntöjen aiheet ovat työpajojen satoa. Tämä vastaa Kehys-hankkeen lähtökohtaan siitä, että sote-palveluiden käyttäjät eivät ole keskenään samanlaisia, vaan asiakkaat voidaan jakaa neljään eri ryhmään asiakkaan voimavarojen ja hänen tilanteensa vakavuuden perusteella. Eri ryhmillä on myös erilaisia tarpeita palvelujen suhteen, ja digipalvelut sopivat hyvin omatoimiasiakkaille, joiden voimavarat ja tilanne ovat hyviä.

Tietopyynnöt ovat osa 6Aika Co-created Health and Wellbeing (CoHeWe) -hanketta ja Suomen rakennerahasto-ohjelman rahoittamaa ’Vaikuttava sosiaali- ja terveysalan TKI-ympäristö’ (KEHYS) -hanketta, jossa keskitytään mm. sote-uudistuksessa keskeiseen, asiakaslähtöiseen palveluketjukehittämiseen.

Teksti: Anna-Mari Martikainen
Kuva: Unsplash